DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT "TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI RẮN TẠI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM"

  1. Giới thiệu khái quát:

          Chương trình "Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các tỉnh lỵ" là chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ cho Việt Nam. Chương trình gồm hai dự án chính:

  1.   Các dự án Hợp tác Tài chính do Ngân hàng Tái thiết Đức KfW và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ;
  2.   Dự án Hợp tác Kỹ thuật do Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Cộng hòa Liên bang Đức (GTZ) và Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức (DED) thực hiện với sự hợp tác của Bộ Xây dựng.
      Dự án Hợp tác Tài chính và Dự án Hợp tác Kỹ thuật được thực hiện theo Thỏa thuận Hợp tác, dưới sự hỗ trợ và tài trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển - Cộng hòa Liên bang Đức.

          Các dự án hỗ trợ tài chính nhằm cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và xây mới các trạm xử lý nước thải ở các đô thị giai đoạn 1 (Bắc Ninh, Hải Dương, Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà Vinh) là dự án độc lập do UBND của 06 tỉnh trên chịu trách nhiệm thực hiện và làm việc trực tiếp với Ngân hàng Tái thiết Đức KfW.

          Song song với các dự án hỗ trợ tài chính, Chính phủ và các Nhà tài trợ đều yêu cầu thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu chính là nâng cao năng lực quản lý vận hành, cải thiện môi trường pháp lý và thể chế, phát triển nguồn nhân lực cho công tác quản lý vận hành các công trình thu gom, xử lý nước thải ở cả ba cấp liên quan:

          (i) Các Công ty quản lý vận hành;

          (ii) Chính quyền địa phương (thường đóng vai trò và bên sỡ hữu tài sản);

          (iii) Những người lập và theo dõi thực hiện chính sách Ngành (cấp Bộ).

          1.1 Giai đoạn 1:

          Trong giai đoạn 1, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật do GTZ tài trọ đã cùng các Nhà tài trợ khác (Ngân hàng Thế giới, ADB, JBIC, AFD, DANIDA và FINNIDA) và Bộ Xây dựng soạn thảo và trình Chính phủ ban hành Nghị định 88/2007/NDD-CP về quản lý nước thải, Nghị định 59/2007/NDD-CP về quản lý rác thải, Nghị định 117/2001/NĐ-CP về quản lý cấp nước. Tuy nhiên, để đưa các Nghị định vào thực tế Đầu tư Xây dựng và Quản lý các công trình thoát nước và xử lý nước thải, chất thải, cấp nước, đặc biệt là những vấn đề mới về thể chế, tài chính và sự tham gia của khối tư nhân. Bộ Xây dựng mong muốn tiếp tục có được sự tham gia, hỗ trợ của các Nhà tài trợ, bao gồm cả sự tiếp tục của Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật do GTZ tài trợ dưới các hình thức:

             (i) Cung cấp chuyên gia, cố vấn dài hạn làm việc hàng ngày với Cục Hạ tầng Kỹ thuật;

          (ii) Hỗ trợ nâng cao năng lực các chính quyền địa phương và các Công ty quản lý vận hành về tổ chức quản lý, vận hành bền vững và có hiệu quả các công trình thoát nước, xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn.

          Dự án hỗ trợ kỹ thuật đã được triển khai từ năm 2005 tại 06 tỉnh gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà Vinh.

          1.2 Giai đoạn 2:

          Tháng 10/2007, Đoàn đánh giá GTZ đã tới Việt Nam để đánh giá tiến độ dự án của chương trình "Quản lý nước thải và chất thải rắn tại các tỉnh lỵ" cũng như thẩm định giai đoạn 2 của Dự án Hợp tác Kỹ thuật.

          Theo kết quả của đoàn Đánh giá Dự án thì giai đoạn 1 của Dự án hỗ trợ kỹ thuật đã được triển khai tốt với sự phối hợp giữa Tư vấn GFA (Công ty Tư vấn GFA thực hiện theo hợp đồng với GTZ) và các Công ty tham gia dự án. Tuy nhiên còn nhiều công việc  của giai đoạn 1 vẫn chưa được hoàn thành, cần tiếp tục thực hiện trong giai đoan 2. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đã nhận thấy sự cần thiết phải mở rộng dự án ra một số tỉnh hưởng lợi từ dự án Hỗ trợ Tài chính giai đaonj 2 của Ngân hàng Tái thiết Đức KfW.

          Giai đoạn 2 của Dự án Hợp tác Kỹ thuật bao gồm 03 hợp phần:

            (i) Nâng cao năng lực cho Bộ Xây dựng về quản lý nước thải và chất thải rắn;

            (ii) Quản lý nước thải cho 06 tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà Vinh và 03 tỉnh mới Hưng Yên, Hòa Bình và Lạng Sơn nếu các thành phố thuộc tỉnh nói trên được lựa chọn tham gia vào chương trình Hợp tác Tài chính về Quản lý nước thải của Ngân hàng Tái thiết Đức KfW;

           (iii) Quản lý chất thải rắn tại các đô thị (dự kiến là là Bắc Ninh, Hà Nội nếu các đô thị Bắc Ninh, Hà Đông, Sơn Tây được lựa chọn tham gia vào chương trình Hợp tác Tài chính của Ngân hàng Tái thiết Đức.

  1. Thông tin cơ bản về Dự án:

2.1. Tên Dự án: "Tăng cường năng lực quản lý nước thải và chất thải rắn tại các đô thị Việt Nam"

2.2. Mục tiêu Dự án:

          Tăng cường năng lực quản lý có hiệu quả cho Bộ Xây dựng, những Công ty và chính quyền đô thị trong việc quản lý những tài sản hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn hiện có và tài sản được hình thành bởi Dự án Hỗ trợ Tài chính nhằm cung cấp dịch vụ bền vững.

2.3. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức dưới sự hỗ trợ và tài trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển - Cộng hòa Liên bang Đức, thông qua Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Cộng hòa Liên bang Đức (GTZ) và Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức (DED).

2.4. Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng

2.5. Chủ Dự án: Cục hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng

2.6. Thời gian bắt đầu và kết thúc Dự án:

          - Giai đoạn 1: từ tháng 02/2005 đến tháng 11/2008
          - Giai đoạn 2: từ tháng 11/2008 đến tháng 10/2011

2.7. Địa điểm thực hiện Dự án: Bộ Xây dựng, 06 tỉnh tham gia Dự án gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà Vinh; Và các tỉnh: Lạng Sơn, Hưng Yên, Hòa Bình và Hà Nội nếu như các đô thị thuộc tỉnh được lựa chọn tham gia vào chương trình Hợp tác tài chính về quản lý nước thải, chất thải rắn của Ngân hàng Tái thiết Đức KfW.

  1. Kết quả thực hiện tại của Dự án tại Sóc Trăng:

          Trải qua một thời gian dài (2 giai đoạn), Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng đã có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ với các Tư vấn của Dự án hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình nâng cao năng lực cho đơn vị trong việc quản lý, vận hành hệ thống thoát nước. Một số lĩnh vực thực hiện và kết quả cụ thể:

3.1. Về thể chế và tổ chức:

-         Xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2007-2010 và tổ chức rà soát, cập nhật Kế hoạch theo tình hình thực tế của đơn vị;

-         Xây dựng và ban hành các chính sách nội bộ của Công ty như chính sách Quản lý nước thải, chính sách Quản lý tài chính, chính sách Quản lý nguồn nhân lực,…

-         Xây dựng Quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

-         Xây dựng hoàn thành đề án thành lập các Xí nghiệp trực thuộc Công ty;

-         Tổ chức tham quan, học tập các đơn vị ở Đà Lạt, Vũng Tàu.

3.2. Về quản lý tài chính:

-          Xây dựng và trình phê duyệt phí thoát nước và tổ chức thực hiện;

-         Dự án hỗ trợ kinh phí đầu tư mới phần mềm kế toán cho Công ty;

-         Xây dựng các quy trình tác nghiệp chuẩn.

3.3. Về quản lý quan hệ khách hàng và sự tham gia của cộng đồng:

-         Thành lập Bộ phận chăm sóc khách hàng;

-         Thực hiện chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng giai đoạn I và giai đoạn II;

-         Tổ chức kỷ niệm ngày Việt - Đức tại Sóc Trăng vào ngày 11/12/2010.

3.4. Về quản lý tài sản và hồ sơ tài sản:

-         Thành lập Bộ phận quản lý tài sản và hồ sơ tài sản;

-         Dự án hỗ trợ chi phí lập trình phần mềm, mua sắm phần cứng và thiết bị định vị toàn cầu GPS;

-         Dự án đã trang bị cho Công ty một số thiết bị phục vụ cho việc vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước như: cụm tời nạo vét cống, nút bịt cống, gương kiểm tra cống…

-         Tổ chức các khóa tập huấn về vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước;

-         Dự án cung cấp máy chủ cho Công ty.

3.5. Về quản lý nguồn nhân lực

-    Xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí và lý lịch nhân viên;

-      Cài đặt và đưa vào sử dụng các phần mềm như phần mềm quản lý nhân sự, tính lương, quản lý vật tư;

-      Tổ chức các khóa đào tạo về lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực.

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!
Thống Kê Truy Cập
Online: 63
Hôm nay: 183
Hôm qua: 266
Tuần này: 1,857
Tuần trước: 4,468
Tháng này: 514,031
Tháng trước: 542,370
Tất cả: 6,044,324
Chat trực tuyến
Bạn vui lòng đăng nhập Facebook để chat