{{GetLang('ListItem',GetLang('Article'))}}
Tuần 08: 18/02 - 22/02/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 08 từ 18/01 - 22/02/2019
Tuần 06-07: 04/01 - 15/02/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 06 - 07 từ 04/01 - 15/02/2019
Tuần 05: 28/01 - 01/02/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 05 từ 28/01 - 01/02/2019
Tuần 04: 21/01 - 25/01/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 04 từ 21/01 - 25/01/2019
Tuần 03: 14/01 - 19/01/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 03 từ 14/01 - 19/01/2019
Tuần 02: 07/01 - 11/01/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 02 từ 07/01 - 11/01/2019
Tuần 01: 01/01 - 05/01/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 01 từ 01/01 - 05/01/2019
Tuần 52: 24/12 - 28/12/2018
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 52 từ 24/12 - 28/12/2018