{{GetLang('ListItem',GetLang('Article'))}}
Tuần 43: 21/10 - 25/10/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần từ 43 từ 21/10 - 25/10/2019
Tuần 42: 14/10 - 18/10/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần từ 42 từ 14/10 - 18/10/2019
Tuần 41: 07/10 - 11/10/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần từ 41 từ 07/10 - 11/10/2019
Tuần 40: 01/10 - 04/10/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần từ 40 từ 01/10 - 04/10/2019
Tuần 39: 23/9 - 28/9/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 39 từ 23/9 - 28/9/2019
Tuần 38: 16/9 - 20/9/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 38 từ 16/9 - 20/9/2019
Tuần 37: 09/9 - 12/9/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 37 từ 09/9 - 12/9/2019
Tuần 36: 02/9 - 06/9/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 36 từ 02/9 - 06/9/2019