{{GetLang('ListItem',GetLang('Article'))}}
Tuần 25: 17/6 - 21/6/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 25 từ 17/6 - 21/6/2019
Tuần 24: 10/6 - 14/6/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 24 từ 10/6 - 14/6/2019
Tuần 23: 03/6 - 07/6/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 23 từ 03/6 - 07/6/2019
Tuần 22: 27/5 - 31/5/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 22 từ 27/5 - 31/5/2019
Tuần 21: 20/5 - 24/5/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 21 từ 20/5 - 24/5/2019
Tuần 20: 13/5 - 17/5/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 20 từ 13/5 - 17/5/2019
Tuần 19: 06/5 - 10/5/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 19 từ 06/5 - 10/5/2019
Tuần 18: 29/4 - 04/5/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 18 từ 29/4 - 04/5/2019