{{GetLang('ListItem',GetLang('Article'))}}
Tuần 47: 18/11 - 22/11/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần 47 từ 18/11 - 22/11/2019
Tuần 46: 11/11 - 15/11/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần từ 46 từ 11/11 - 15/11/2019
Tuần 45: 04/11 - 08/11/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần từ 45 từ 04/11 - 08/11/2019
Tuần 44: 28/10 - 02/11/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần từ 44 từ 28/10 - 02/11/2019
Tuần 43: 21/10 - 25/10/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần từ 43 từ 21/10 - 25/10/2019
Tuần 42: 14/10 - 18/10/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần từ 42 từ 14/10 - 18/10/2019
Tuần 41: 07/10 - 11/10/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần từ 41 từ 07/10 - 11/10/2019
Tuần 40: 01/10 - 04/10/2019
Lịch làm việc của Ban Tổng Giám Đốc trong tuần từ 40 từ 01/10 - 04/10/2019